You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Rutiner och försiktighetsåtgärder i samband med covid-19 i den globala leverantörskedjan

13.05.2020

Som en global organisation med en fiskeflotta på åtta stora oceangående fartyg, nästan femtio produktionsanläggningar i Grönland, Kanada och Tyskland såväl som försäljningsaktiviteter på alla kontinenter, har Royal Greenland-koncernen en lång leverantörskedja vars 2 200 medarbetare världen över strävar efter att fortsätta leverera till våra kunder under den globala pandemin.

Översikt och dagliga anpassningar tack vare centrala och lokala arbetsgrupper

En liten grupp med viktiga medarbetare från kvalitets-, utvecklings-, produktions-, trålar- och personalavdelningarna för en nära dialog med hälsomyndigheterna såväl som livsmedelsverk för att följa de senaste utvecklingarna och riktlinjerna. Dagliga rapporter till och diskussioner med högsta ledningen utgör grunden för omfattande koordination tvärs över avdelningar och länder.

I alla länder och på alla orter säkerställer lokala arbetsgrupper att riktlinjerna efterlevs och anpassar dessa efter den aktuella situationen och risknivåerna.

Fiskeflottan förvaltas likt ett mikrokosmos

Driften av Royal Greenlands flotta och fortsatta inhöstande av fångster är avgörande för verksamheten. Flottan bemannas av 360 besättningsmedlemmar, som i huvudsak kommer från Grönland, Danmark, Färöarna och Island. Normalt arbetar fartygsbesättningen sex veckor i taget enligt ett smidigt schema.

När covid-19 nådde det nordatlantiska halvklotet i mitten av mars och alla internationella och nationella flyg i området ställdes in, så innebar krisen även att alla besättningsbyten upphävdes och medarbetare var tvungna att stanna ombord längre än de normala sex veckorna. 

Med hänsyn till alla nya försiktighetsåtgärder lyckades trålaravdelningen byta tvåhundra besättningsmedlemmar på en enda dag i slutet av april. Operationen planerades minutiöst och med värdefull vägledning från patientsäkerhetsmyndigheterna i Grönland, Norge och Färöarna. Flygplan chartrades för besättningsbytet, som involverade sju fartyg i Sisimiut och Nuuk i Grönland samt i Tromsø i Norge. Innan dess hade alla besättningsmedlemmar genomgått en två veckor lång karantän och samtliga sju fartyg lyckades ge sig ut på nya fiskeuppdrag med en ny, frisk besättning.

När fiskefartygen angör land går i vanliga fall lokala arbetare ombord på fartygen och arbetar tillsammans med besättningen i lastrummet för att lasta av fångsten. Detta sker inte i dagsläget och lokala arbetare tillåts inte besöka kabyssen eller använda sig av toaletter eller andra inomhusfaciliteter.

Väsentliga försiktighetsåtgärder och hygieniska åtgärder i produktionen

Royal Greenland driver produktion och förpackning av fem slags slutproduktskategorier i tyska Cuxhaven samt på åtta fabriker i Atlantprovinserna och trettiosju produktionsenheter i Grönland. De lokala riktlinjerna i de olika länderna är baserade på nationella råd och försiktighetsåtgärder. Varje anläggning eller fabrik arbetar i enlighet med risknivå 1, 2, 3 eller 4, där 1 står för normal produktion och 4 för sjukdom bland medarbetarna eller i en medarbetares närmaste familj.

Övergripande skydds- och försiktighetsåtgärder implementeras:

 • Tydliga rutiner och stränga krav på handhygien, med handsprit tillgängligt vid alla ingångar
 • Rengöring sker oftare i såväl produktionsområden som gemensamma utrymmen (telefoner, dörrhandtag, kaffemaskiner, omklädningsrum osv.)
 • Avstånd ska hållas på arbetsplatser och i gemensamma utrymmen, vilket innebär arbete i skift och att bara dedicerade små grupper tillåts i gemensamma utrymmen samtidigt
 • INGEN fysisk kontakt med varandra – inga handslag
 • Utbildning av alla medarbetare
 • Utbildning av externa tjänsteleverantörer såsom städpersonal
 • Där så är möjligt arbetar inte nyckelmedarbetare tillsammans fysiskt
 • Kontorsmedarbetare i produktionsenheter arbetar hemifrån i största möjliga omfattning
 • Inga besökare är tillåtna och alla revisioner uppskjutna, än så länge fram till 1 september
 • Affischer med information finns överallt och medarbetare som uppvisar minsta lilla sjukdomssymtom stannar hemma

Kontorsmedarbetare träffas digitalt

I alla länder har lokala kontor följt de nationella riktlinjerna från myndigheter och de flesta kontor har varit mer eller mindre stängda för fysisk närvaro. Möten har i stor omfattning skett digitalt. Nationella riktlinjer i olika delar av världen börjar långsamt häva restriktionerna och så gör även Royal Greenland. Alla riktlinjer för produktion gäller även kontor i den omfattning detta är relevant. Beroende på kontorens storlek, från huvudkontoret i grönländska Nuuk till de mindre försäljningskontoren med få anställda, gäller vissa viktiga kontorsprinciper, men det kan naturligtvis variera från land till land beroende på lokala riktlinjer:

 • Veckovisa planer för ökad närvaro på kontoren
 • Som utgångspunkt är inga besökare tillåtna
 • Personer ska hålla avstånd både när de står och sitter vid skrivbord, i mötesrum, på lunchen osv.
 • Om lunch och förfriskningar serveras under dagen rekommenderas portionsförpackningar
 • Alla kontorsdörrar och dörrar i gemensamma utrymmen hålls öppna i största möjliga omfattning

Som för många andra företag erfordrar covid-19-pandemin en noggrann omarbetning av vanor och samspel mellan medarbetare i framtiden. Digitala möten och hemmakontor har exploderat i omfattning de senaste månaderna och kommer att vara en mer naturlig del av de dagliga arbetsuppgifterna framöver.

Affärer utan handslag – digitala kundmöten

Eftersom många mässor och affärsevenemang har ställts in på grund av covid-19 så sker de flesta möten digitalt eller via telefon.

När det gäller detaljhandelskanaler och digitala försäljningskanaler kan din lokala Royal Greenland-kontakt hjälpa dig med en omfattande översikt över produktmöjligheter inom våra främsta produktkategorier. 

Här hittar du alla säljare på Royal Greenland:

Dessutom kan kunder hålla sig informerade om produktmöjligheter via Royal Greenlands digitala plattformar. Här är två omfattande produktkataloger tillgängliga:

Vår katalog med industriprodukter ger en mycket flexibel översikt över våra industriprodukter och tillåter användaren att söka bland olika arter och specifikationer samt att utföra specifika sökningar på bland annat MSC-produkter tvärs över kategorier.

Katalog med industriprodukter

Foodservice-katalogen innehåller mer än 300 foodservice-artiklar tillgängliga på många olika språk och i många olika format

Foodservice-katalogen
Nästa nyhet: Expanding the base – fishery and purchase
...