You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Styrning

tyrning av vårt hållbarhetsprogram

Hur vi arbetar med hållbarhet

För att leverera vårt hållbarhetsprogram omfattar vår Styrning dessa fyra delområden:

1. Ledning och arbetsmetod

Royal Greenlands hållbarhetsprogram granskas kvartalsvis av en styrgrupp som leds av koncernchefen. På årsbasis godkänns programmet av direktionen och överlämnas till tillsynsnämnden.

Hållbarhetsteamet håller sig uppdaterat om aktuella trender, hanterar efterlevnadsuppgifter och föreslår löpande förbättringsprojekt och initiativ. Hållbarhetsteamet samarbetar också med intressenter i genomförandefasen och ansvarar för den årliga hållbarhetsrapporteringen.

2. Dialog med intressenter

Royal Greenland är ett helt vertikalt integrerat företag, från fiske till försäljning. Företagets interna värdekedja omfattar därför ett stort antal intressenter som kontinuerligt interagerar med varandra och med världen i stort.

Leverantörer, anställda, kunder, myndigheter och intresseorganisationer bidrar alla till att göra Royal Greenland till en betydande aktiv aktör, både i lokala samhällen och på den globala arenan.

Vi har ett brett samarbete och en dialog med många intressenter, vars synpunkter spelar en viktig roll för vår inställning till affärsverksamheten, våra prioriteringar och våra åtgärder. Resultaten av vår dialog med intressenterna påverkar också i hög grad vårt hållbarhetsprogram.

3. Bedömning av material

Som företag har Royal Greenland ett ansvar för att hantera de väsentliga risker och utnyttja de möjligheter som uppstår i vår affärsverksamhet. Vi bedömer ansvar och risker samt affärsmöjligheter.

Genom en strukturerad väsentlighetsbedömning har vi identifierat CSR- och hållbarhetsförhållanden och prioriterat de som är viktigast för företaget och för vår omgivande miljö.

Väsentlighetsanalysen baseras på vår

Risker och ansvar

möjligheter

- gentemot medarbetare, miljö och verksamhet, samt de samhällen som vi är en del av. De viktigaste ämnena inom de två kategorierna beskrivs i schemat och granskas sedan i förhållande till FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

4. Policyer och publikationer (länk)

Läs mer om Hållbarhet – i vardagen
...