You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Sunda arbetsförhållanden

Våra mål och ambitioner för ett hälsosamt arbetsliv baseras på FN:s mål för hållbar utveckling nr 8

Vi vill skapa ett integrerat ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (OHSMS) och miljöledningssystem (EMS) som skyddar den fysiska och psykiska arbetsmiljön och alla medarbetares välbefinnande. Vi ställer samma krav på våra leverantörer som vi ställer på oss själva.

Inom prioriteringen Sunda arbetsförhållanden fokuserar vi på 5 delområden:

 

1. Skapande av arbetstillfällen

När anställda flyttar från ett distrikt till ett annat, eller från utlandet, måste ett antal villkor uppfyllas.

Åtgärder och resultat 2022

Vårt mål inkluderar fokus på kvinnor som en del av arbetskraften. Det finns en önskan om en balanserad kombination av de två könen, eftersom detta säkerställer ett gott arbetsklimat. Under året har arbetsmiljön kunnat förbättras på flera platser, bland annat genom att minska antalet tunga lyft.

2. Könsfördelning på de verkställande ledningsnivåerna

Enligt avsnitt 99b i den danska årsredovisningslagen måste ett företag av Royal Greenlands storlek fastställa måltal för andelen av det underrepresenterade könet i den verkställande ledningen, liksom för andra ledningsnivåer, och måste också beskriva när måltalen förväntas vara uppnådda.

Åtgärder och resultat 2022

Under 2022 valdes för första gången i Royal Greenlands historia en kvinnlig ordförande för tillsynsstyrelsen. Under hösten 2022 utsågs dessutom en ny kvinnlig VD, så att den första ledningsnivån under tillsynsnämnden förändrades från och med den 1 februari 2023. För att aktivt öka rekryteringen av det underrepresenterade könet har Royal Greenland vidtagit flera specifika åtgärder för att förbättra rekryteringsinsatserna. Detta resulterade i utnämningen av två kvinnor på den andra ledningsnivån 2022.

3. Arbetsmiljö

På Royal Greenland vill vi skapa ett bra ramverk för alla anställda i en säker och hälsosam arbetsmiljö, vilket bidrar till en stolt arbetskultur.

Åtgärder och resultat 2022

Antalet skador per heltidsanställd minskade under 2022. Detta är mycket tillfredsställande och kan tillskrivas de senaste årens ökade fokus på arbetsmiljön.

Rapporteringen av arbetsskador visar att de flesta skadorna är relaterade till fall- och snubbelolyckor på grund av hala och ojämna ytor. Knivar och icke-mekaniska verktyg är ett annat område med ett relativt högt antal skador, vilket även gäller fallande föremål som träffar en tå eller annan kroppsdel. Tunga lyft är också en av utmaningarna på landbaserade anläggningar.

4. Etisk hantering av leveranskedjan, mänskliga rättigheter och due diligence

Det är vårt ansvar att se till att våra leverantörer upprätthåller höga standarder för personalvård.

Åtgärder och resultat 2022

Uppförandekoden för leverantörer har uppdaterats för att matcha Royal Greenlands policy för rekrytering av migrantarbetare och krav på tredjepartsrevision (SMETA) av fisk- och skaldjursleverantörer från högriskländer. Krav har också införts för policyer och strategier för att minska klimatpåverkan på den omgivande miljön.

5. Antikorruption och bedrägerier

Risker och möjligheter

På Royal Greenland tolererar vi inte någon form av korrupt beteende. Det kan handla om skatteflykt, penningtvätt, förskingring eller mutor. Vi är verksamma i många olika kulturer, och det är därför viktigt att tydligt kräva samma uppförandekod i hela organisationen.

För att öka riskmedvetenheten är utbildning av medarbetarna mycket viktigt. Om brottslig verksamhet upptäcks i företaget kan visselblåsarsystemet användas.

Åtgärder och resultat 2022

Under 2022 genomfördes omfattande utbildning av medarbetare som valts ut på grundval av en riskanalys. Totalt deltog 212 medarbetare från flera avdelningar i koncernen i denna utbildning. Innehållet utökades från antikorruptionsdilemman och -förfaranden till att även omfatta maktmissbruk och visselblåsarsystemet.

Se även

Läs mer om Utbildning på Grönland
...