You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Utbildning på Grönland

Våra mål och ambitioner för utbildning på Grönland baseras på FN:s mål för hållbar utveckling nr 4

Vi tar ett stort ansvar för kompetensutveckling och utbildning i det grönländska samhället, i nära samarbete med utbildningsinstitutioner och via vår egen Royal Greenland Academy.

Inom prioriteringen Utbildning på Grönland fokuserar vi på 2 delområden:

 

1. Att bygga upp kompetensen i det grönländska samhället

Royal Greenland är fast beslutet att bidra till att bygga upp kompetens i vårt samhälle genom att erbjuda praktikanter och lärlingar praktiska utbildningsplatser inom ramen för kort-, mellan- och långcyklisk högre utbildning.

Åtgärder och resultat 2022

Vi har ett starkt fokus på Grönland, men vi utbildar även medarbetare i andra delar av företaget. På koncernnivå fanns det totalt 62 lärlingar och praktikanter under 2022, varav 50 var baserade på Grönland. Totalt 16 lärlingar, praktikanter eller studenter avslutade sin utbildning under 2022.

På Grönland var totalt nio studenter knutna till Royal Greenland, och 22 studenter i hela koncernen. Det finns således ett gott samarbete med universitet i flera regioner, varifrån studenter kommer till Royal Greenland i samband med till exempel sina masteruppsatser.

Särskilda åtgärder vidtas för att stödja studenter från Grönland som läser yrkesinriktade högskoleutbildningar. Under 2022 var totalt 28 studenter knutna till Kungliga Grönland via praktikplatser och projekt för kandidatexamen eller masterexamen.

2. Royal Greenland Academy

Akademin samordnar initiativ som ska bidra till en god arbetsplatskultur, där välbefinnande och arbetstillfredsställelse är viktiga aspekter, precis som ett stort antal lagstadgade kurser också administreras via Royal Greenland Academy.

Åtgärder och resultat 2022

Efter året med Covid-19-restriktioner startade utbildningen igen under 2022, och många bra kurser hölls. Vårt mål var att 20% av arbetsstyrkan, motsvarande 273 anställda, skulle delta i Royal Greenland Academy. Under 2022 var antalet deltagare 245, vilket är något under målet.

SULISA+

Under 2022 hölls totalt fyra Sulisa+-kurser på Grönland: två av dessa var Sulisa+-uppföljningar för Sisimiut respektive Nuuk, medan bearbetningsanläggningarna i Upernavik och Ilulissat deltog för första gången. I slutet av 2022 hade alla Royal Greenlands största processanläggningar genomgått Sulisa+, vilket innebär att företaget uppnådde sitt mål 2022.

När Sulisa+ genomförs genomgår både chefer och medarbetare ett program med fokus på personlig utveckling och traumaterapi, varefter cheferna går en separat kurs i ledarskap och sätter upp värderingar och mål för processanläggningen. Slutligen samlas både medarbetare och chefer för ett par "värderingsdagar", där de enskilda processanläggningarna själva definierar vilka värderingar de ska arbeta efter och vara kända för.

Bootcamp för Royal Greenlands praktikanter hölls i Nuuk

Bootcamp är en årlig fysisk sammankomst för Royal Greenlands traineer på Grönland. Programmet för det tre dagar långa bootcampet bestod av presentationer från HR-avdelningens utvecklings- och utbildningsenhet, teambuilding, grupparbete, individuell reflektion och sociala evenemang som gemensamma måltider och en filmkväll.

Praktikhandledare samlades för andra året i rad

En kurs för praktikhandledare hölls där syftet var att förbereda de enskilda deltagarna för rollen som praktikhandledare samt att samla in synpunkter till en kommande handbok för praktikhandledare. Totalt deltog 11 praktikhandledare från olika delar av Grönland i kursen. De tre kursdagarna ägnades åt presentationer av utvecklings- och utbildningsavdelningen, grupparbete, diskussion om utmaningar och möjligheter som praktikhandledare, diskussion och uppmärksamhetspunkter framöver när det gäller individens ansvar för praktikanter.

Se även

Läs mer om Governance
...