You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Ansvarsfullt fotavtryck

Våra mål och ambitioner för ett hållbart fotavtryck baseras på FN:s mål för hållbar utveckling nr. 12

Vi ska maximera nyttjandegraden genom att skapa nya livsmedelsprodukter av den fisk och de skaldjur som vi producerar. Vi ska minimera vår miljöpåverkan genom ansvarsfull konsumtion och cirkulär hantering av icke-förnybara resurser.

Inom prioriteringen Responsible Footprint fokuserar vi på 5 delområden:

 

1. Energiförbrukning

Energiförbrukning vid bearbetningsanläggningar och inom fisket är viktiga fokusområden för Royal Greenland.

Åtgärder och resultat 2022

Koncernens energiförbrukning påverkas av många faktorer. För varje enhet finns det en betydande basförbrukning, och ju mindre volymer som fiskas eller produceras per enhet, desto högre är den relativa förbrukningen per enhet. De oceangående trålarna, som förbrukar energi för segling, fiske, beredning och frysning ombord, står för den största andelen av koncernens energiförbrukning. Koncernens totala energiförbrukning under 2022 var ca 465 GWh, en ökning med 16% från 2021, att jämföra med en ökning av råvaror med 8%.

Investeringar i nya fartyg har dock gjort förbrukningen av fossila bränslen så effektiv som möjligt genom byte från hydrauliska till eldrivna vinschar, användning av trippeltrål istället för dubbeltrål samt större lastutrymmen som minskar omfattningen av transportsjöfart. Den ökade förbrukningen måste därför i första hand ses som ett resultat av ett förändrat aktivitetsmönster.

2. Utsläpp av koldioxid

På Royal Greenland och inom industrin i allmänhet görs för närvarande stora ansträngningar för att beräkna Scope 1, 2 och 3 för koldioxidutsläpp och för att utveckla och testa metoder för beräkning av koldioxidavtryck.

Åtgärder och resultat 2022

Koncernens utsläpp under 2022 uppgick till cirka 128.000 ton koldioxidekvivalenter. De större oceangående fartygen står för cirka 78%.

Under 2022 ökade fabrikstrålarnas utsläpp av ton CO2e per ton fiskad volym. Detta berodde på flera varvsbesök, motorhaverier och en lång distans för att fiska i Barents hav och Melville Bay. Dessutom fungerade inget av fartygen som fångstlandningsfartyg, vilket var fallet 2021. Resultatet påverkades således av flera parametrar och oförutsedda händelser.

3. Maximalt utnyttjande av resurserna

Eftersom fisk i haven är en begränsad resurs måste vi använda fisken på bästa möjliga sätt när den väl har fångats.

Åtgärder och resultat 2022

2022 var ännu ett bra år för försäljningen av torskhuvuden från Maniitsoq, som säljs för torkning och som fiskebete.

I Newfoundland har man testat att bearbeta torkat fiskskinn till djurfoder. Denna riktigt fina produkt har testats och visat sig vara en bärkraftig idé att utveckla vidare.

Under 2022 inrättades en innovationsavdelning med uppgift att utveckla råvaror till nya produkter, bland annat genom att främja utnyttjandegraden av råvaruresurserna.

4. Papper, kartong och plast

Färdiga produkter måste förpackas för att kunna transporteras på ett hygieniskt och effektivt sätt och för att bevara sin hållbarhet. Vilken typ av förpackning som används är dock inte irrelevant.

Åtgärder och resultat 2022

Under 2022 fortsatte det omfattande arbetet med att kartlägga och registrera materialsammansättningen i alla förpackningar, i syfte att bygga upp ett effektivt digitalt rapporteringssystem i tid för infasningen av det utökade producentansvaret.

Samordning av produktionstester är nu en del av den nya innovationsavdelningen. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på konsumentförpackningar och efterföljande halvfabrikat och industriprodukter.

Se även

Läs mer om Sunda arbetsförhållanden
...