You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Ansvarsfullt fotavtryck

Våra mål och ambitioner inom ett hållbart fotavtryck bygger på FN:s mål för hållbar utveckling nr 12

Vårt mål är att maximera utnyttjandegraden av råvaror genom att skapa nya livsmedelsprodukter av de fiskar och skaldjur som vi producerar. Vi minimerar också vår miljöpåverkan genom ansvarsfull konsumtion och cirkulär hantering av icke-förnybara resurser.

Inom prioriteringen Ansvarsfullt fotavtryck fokuserar vi på fem delområden:

 

1. Mindre avfall, fler livsmedelsprodukter

Eftersom fisken i haven är en begränsad resurs behöver vi använda fisken på bästa sätt när den en gång har fångats. Det innebär att vi måste utvärdera potentialen hos våra restresurser samt utveckla och använda våra resurser i ännu högre utsträckning.

WASEABI optimerar användningen av marina resurser

WASEABI optimerar användningen av marina resurser

Under en period på fyra år kommer Royal Greenland att vara en del av ett tvärvetenskapligt team med det delade målet att optimera användningen av biflöden från fisk- och skaldjurssektorn genom att utveckla nya metoder för produktionen av näringsrika ingredienser.

Läs mer här

Initiativ
Vi har tagit initiativ för att utnyttja en större del av räkskalen, extraktion av protein och olja från processvatten, ökad export av sjuryggsskal och krabbskal och utveckla nya metoder för maximalt utnyttjande av råvaror.

2. Vattenförbrukning

Sötvatten av hög kvalitet är en viktig resurs för alla våra produktionsenheter. På vissa geografiska platser på Grönland är vatten en knapp resurs, medan det finns god tillgång på vatten på andra håll. Vi kommer därför att fokusera våra ansträngningar på de geografiska områden där det är viktigast att spara vatten och arbeta med alternativa vattenresurser.

Initiativ
Där det är ont om vatten strävar vi efter att producera färskvatten godkänt för livsmedelsproduktion. På det stora hela har vi lanserat projekt för rutinmässig uppföljning av vattenförbrukningen och minskningen av den totala förbrukningen.

3. Klimat och energi

Våra fabrikers och fiskens energiförbrukning och klimatavtryck är centrala fokusområden. Som en del av det använder våra fartyg enbart marin gasolja (MGO).

Inom ramen för det kommer vi att minska koldioxidutsläppen från våra fartyg, eftersom de havsgående fartygens förbrukning av fossila bränslen är det största övergripande bidraget till koldioxidutsläppen på Royal Greenland. 2022 är vårt mål att minska vår årliga energiförbrukning med 5 % på koncernnivå.

Idag använder Royal Greenland marin gasolja (MGO) i alla fartyg. Fördelen är att MGO har ett väldigt lågt svavelinnehåll (< 0,1 %) och därför förorenar mindre än tung eldningsolja (HFO). MGO har också en lägre volym svarta partikelutsläpp. Koldioxidutsläppen är desamma för de två typerna av olja.

Initiativ
Vi har lanserat initiativ som fokuserar på minskad energiförbrukning, att införa big data på vägen mot att minska förbrukningen och införa mål för minskade koldioxidutsläpp i nästa generations fartyg.

4. Produktgruppers koldioxidavtryck

Vi vill skapa en bas för utvecklingen av produkter med ett litet klimatavtryck. För att göra det kommer vi att utveckla en metod för att beräkna produktgruppers koldioxidutsläpp.

En räkas koldioxidavtryck

En räkas koldioxidavtryck

En tidigare intern studie har visat att värdekedjan för styckfrysta räkor från Grönland, ger totala utsläpp på 5,07 kg CO2e per kg färdig produkt. Fiskena står för 62 % av den totala förbrukningen. När det gäller produkter baserade på dubbelfrysta räkor är utsläppen högre, på grund av den extra infrysnings- och upptiningsprocessen.

Initiativ
Initiativen strävar efter att definiera en metod för beräkning av koldioxidutsläpp för produktgrupper, engagemang i partnerskap för att utveckla beräkningsmetoder för koldioxidavtryck och utvärdering av kundernas krav på klimatmärkning.

5. Kartong, papper och plast

De färdiga produkterna behöver förpackas för hygieniska och effektiva transporter och för att behålla hållbarheten. Valet av förpackningsmaterial har betydelse.

Som företag har vi ett ansvar för att använda plast på ett ansvarsfullt sätt, men också för att utveckla metoder för att återvinna den plast och de förpackningar vi använder, så att de är en del av en framtida cirkulär ekonomi. Förpackningarnas livscykel kan variera i längd och komplexitet och i synnerhet slutförvaringen och avfallshanteringen varierar betydligt från land till land.

Reduce – recycle – renew

På Royal Greenland fokuserar vi primärt på att optimera första stadiet i en förpacknings livscykel, vilket är valet av fiber- och produktionsmetod. Vi följer principen om reduce – recycle – renew.

Initiativ
I detaljhandelsförpackningar ersätts laminat med monomaterial och vi strävar efter att minska på materialtjockleken. Plastburkar som bygger på flerkomponentsplast ersätts med monomaterial. På Grönland har vi lanserat ett initiativ i syfte att upprätta ett retursystem för garn.

För att veta allt om våra initiativ för ett hållbart fotavtryck, besök vår globala webbplats här.

Se även

Läs mer om Sunda arbetsförhållanden
...