You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

MSC som certifieringsstandard

Det är viktigt för Royal Greenland att våra fisken förvaltas på ett hållbart sätt. En del av det arbetet är certifieringen via det erkända MSC.

Ett fiske kan förvaltas och fiskas på ett hållbart sätt även om det inte har certifierats av tredje part. Certifieringsprocessen är både kostsam och krävande för alla inblandade parter och i slutändan medför det ökade utgifter både för leverantörerna och fiskarna. Det är för att en mindre del av intäkterna från det certifierade fisket betalas i form av en licensavgift till den organisation som utfärdar certifieringen. Därför väljer fiskare och förädlare inom ett specifikt fiske vanligtvis endast att certifiera ett fiske om det finns efterfrågan på marknaden eller det finns ett behov av förbättrad fiskeförvaltning, vilket en certifiering kan bidra till.

Idag efterfrågas MSC-certifiering internationellt.

Arbetet med att certifiera fisken, på det sätt som man känner till från exempelvis skogsbruket (FSC), påbörjades på 1990-talet. Flera olika aktörer erbjöd certifieringssystem och idag är MSC-standarden marknadsledande och erkänd av professionella inköpare. För detaljhandelskunder är det ofta stor efterfrågan på MSC-certifierade produkter, eftersom det blåa sigillet visar att produkten fiskas och förvaltas på ett hållbart sätt. För leverantörer och förädlare ger MSC-certifierade produkter därmed lättare tillträde till marknaden.

Principerna bakom MSC-certifiering

MSC-certifieringen bygger på tre principer: reglering av målarten och fisket, fiskets påverkan på ekosystemet och den nationella förvaltningen av fiskeresurser.

Det är en lång process att certifiera ett fiske. Även om alla standardkrav har uppfyllts i förväg tar det minst ett år. Ofta måste förvaltningen av fisket anpassas enligt ett eller flera krav. Det finns totalt 28 krav som delas in i tre principer och varje ämne eller krav måste få en minimipoäng på 80 för att få godkänt. Om ett fiske får mindre än 80 poäng men mer än 60 poäng för varje krav tilldelas en skyldighet eller ett villkor som måste uppfyllas inom fyra år. Dessutom måste var och en av de tre principerna i genomsnitt uppnå en poäng på 80 för alla mätpunkter för att fisket ska beviljas certifieringen.

Royal Greenlands certifieringsstatus

2022 beräknades Royal Greenlands MSC-andel av råvarorna uppgå till 63 procent av den totala råvaruvolymen. Det finns många olika arter och produkter som bygger på MSC-råvaror, både från våra egna fisken och råvaror som köpts in över hela världen.

På Grönland arbetar Royal Greenland med andra fiskeföretag och inköpare mot MSC-certifiering av de viktigaste fiskena. Samarbetet sker i föreningen Sustainable Fisheries Greenland (SFG), och hittills har följande certifieringar uppnåtts:

Image

Fiskeförbättringsprojekt

Innan man får själva MSC-certifieringen är det ofta så att vissa förändringar måste göras i förvaltningen, liksom att en betydande mängd dokumentation måste lämnas in om fisket. Det kan vara så att fiskerådgivningen och -vägledningen behöver anpassas eller att man måste göra undersökningar för att dokumentera omfattningen av bifångsten och påverkan på havsbotten. I syfte att systematisera denna process lanseras ofta ett så kallat fiskeförbättringsprojekt, som strukturerar initiativen och som, tillsammans med fiskarna, forskarna och myndigheterna, tar itu med de tillkortakommanden och utmaningar som kan finnas.

Royal Greenland är för närvarande involverade i tre fiskeförbättringsprojekt:

  • Hummerfisket i Newfoundland
  • Kustfisket efter grönländsk hälleflundra i västra Grönland
  • Snökrabbfisket i västra Grönland

Framstegen för fiskeförbättringsprojektet i Newfoundland kan följas på www.fisheryprogress.org.

Framstegen för projekten i Grönland övervakas via Sustainable Fisheries Greenland www.sfg.gl.

Se även

Nästa nyhet: Rekommendationer från ett fiskeriprojekt (FIP) för kustfiske av liten grönländsk hälleflundra
...