You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Hållbarhet – det naturliga valet

VÅR MISSION

Vi maximerar värdet av Nordatlantens marina resurser på ett hållbart sätt, till nytta för vår ägare och de lokala samhällen där vi är verksamma

En hållbar affärsverksamhet är en naturlig del av Royal Greenlands identitet och sedan 2012 har vi arbetat med hållbarhet på ett strukturerat sätt.

Hör vår Corporate Senior Sustainability Advisor, Lisbeth Due Schönemann-Paul, beskriva vår hållbarhetsstrategi.

Tid:

Livet under vatten måste skyddas – för vår framtids skull

Vi vill driva ett företag som bygger på hållbart fiske och fullt utnyttjande av de tillgängliga resurserna. Det säkerställer en kommersiell grund som gör att alla intressenter får ett bra och hälsosamt liv med möjlighet att utvecklas och utan att behöva bry sig om risken för överfiske eller förorening av haven.

Det är vårt ansvar att se till att de resurser vi fiskar används optimalt och därmed skapar mervärde för lokala samhällen, det globala samhället och Royal Greenland. På det sättet blir också den hållbara lösningen också det naturliga valet.

Över hälften av de resurser som Royal Greenlands fabriker får är föremål för tredjepartsverifiering under MSC, som är det ledande certifieringssystemet som erkänns av professionella köpare.

Våra medarbetare representerar och skapar värde

Vi vill upprätthålla en attraktiv arbetsmiljö med maximalt fokus på medarbetarnas välfärd och en bra arbetsmiljö.

För att säkerställa att alla medarbetare trivs på jobbet försöker vi att stärka vår arbetsmiljö och våra miljösystem. Vi kräver att våra underleverantörer följer erkända arbetsmiljö- och miljöstandarder.

Royal Greenland strävar efter att blir den framtida arbetsplats som unga människor vill arbeta för. Vårt bidrag till det grönländska samhället måste ske via professionell utbildning och fortbildning av medarbetare. Vi fokuserar på den enskilda medarbetaren genom att främja den personliga utvecklingen via mentorskapsprogram.

Den strategiska inriktningen

Att välja livsmedelsprodukter bör vara ett hållbart val. Genom att välja ett holistiskt angreppssätt till värdekedjan skapar vi grunden för positiva nya affärsmöjligheter samtidigt som vi minskar den negativa påverkan på miljön.

Målet med vårt hållbarhetsprogram är att lägga grunden till koncernens hållbarhetsarbete som bygger på FN:s mål för hållbar utveckling och vår affärsstrategi, North Atlantic Champion version 3.0.

I hållbarhetsprogrammet sätter vi upp mål för 2022 och ambitioner för 2030 som vi förväntar oss kommer att ha stor betydelse för Royal Greenlands verksamhet och de samhällen vi verkar i.

Våra fyra prioriterade initiativ:

#14 LIVET UNDER VATTEN – Vårt perspektiv är ”Hållbart fiske”

#12 ANSVARSFULL KONSUMTION OCH PRODUKTION – Vårt perspektiv är ”Ansvarsfullt fotavtryck”

#8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT – Vårt perspektiv är ”Det sunda arbetslivet”

#4 KVALITETSUTBILDNING – Vårt perspektiv är ”Utbildning på Grönland”

Se även

Läs mer om Hållbart fiske
...