You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Affärsutveckling på Grönland

Möjligheten att fortlöpande kommersialisera nya arter beror till stor del på förmågan att kunna koppla ihop teori och praktik och utföra experiment nära råvaran på daglig basis.

I november 2013 etablerade Royal Greenland en affärsutvecklingsavdelning på Grönland i syfte att undersöka potentialen för att kommersialisera nya arter. Nikoline Ziemer, som har en magisterexamen i biologi från universitetet i Köpenhamn har ansvar både för de teoretiska och praktiska aspekterna av avdelningen.

Vattnen som omger Grönland har en mängd olika arter och organismer, varav några ännu inte har kommersialiserats. Det är arter som valthornssnäcka, sjöborrar, sjögurkor och tång som alla finns tillgängliga på världsmarknaden idag, men där Royal Greenlands andel antingen är väldigt begränsad eller obefintlig.

Nikoline Ziemer arbetar på vårt huvudkontor i Nuuk, där hon arbetar med teoretiska och vetenskapliga aspekter rörande ut arter. Hon studerar vetenskaplig litteratur, samlar insikter om erfarenheter och processer från andra liknande projekt och sammanställer projektbeskrivningar och affärsmodeller som kan användas vid dokumentation av fältarbete. Vid sidan av det är avdelningen en ivrig deltagare i relevanta forum för forskning inom utvecklingen av arter – i många fall tillsammans med andra utvecklare eller forskare från länderna i norr.

Försöksfiske, odling och tester görs av säsongsmässiga skäl främst under sommaren på Grönland. Kalendern är ofta full av fältarbete i anslutning till utvecklingsprojekt under våren och sommaren. Fältarbetet görs i närheten av våra verksamhetsställen längs västkusten på Grönland, där Royal Greenland har fabriker eller landningsanläggningar för fisk och skaldjur.

Tre projekt

Under de första åren har tre utvecklingsprojekt varit av särskilt intresse: valthornssnäckor, sjögurkor och odling av tång.

I Asien betraktas gonader från valthornssnäckor som en delikatess. Valthornssnäckor är vanliga längs kusterna på Grönland och affärsutvecklingsavdelningen har gjort provfiske och provproduktioner. Det har visat sig svårt att nå framgång med projektet då det kräver en stor del manuellt arbete och på grund av brist på tekniska lösningar för att utvinna gonaderna. 

Sjögurkor betraktas också som en delikatess i Asien, där de torkade molluskerna slås in i lyxiga askar och säljs till höga priser.  Avdelningen gjorde den inledande analysen av artens förekomst liksom av vilken havsbotten den föredrog och djupet för sjögurkor år 2017.  2019 fick Royal Greenland en provlicens i vissa områden mellan Ikerssarsuk och Nuuk. Tillsammans med Royal Greenlands M/tr Sermilik la Nikoline Ziemer flera veckor på systemiskt försöksfiske, som var grunden för tillämpningen av ett fisketillstånd som fortfarande är under behandling.

Fiskodlingsprojektet med tång har förfinats under flera års tid men det är fortfarande år från kommersialisering. Initialt arbetade Nikoline Ziemer med ett forskningsnätverk från Nordiska rådet och EU för att få en inblick i tångens biologi, odlingsmetoder och erfarenheter av försöksodling. De första småskaliga försöken med odling av tång inleddes 2018. Nu, år 2020, odlas tång i lite större skala i vattnen precis utanför Maniitsoq men fortfarande med analys och marknadstester som huvudsakligt syfte.

Se även

Nästa nyhet: Fiskkärl och lådor har stor återvinningspotential
...