You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Innovation i Grönland

Möjligheten att fortlöpande kommersialisera nya arter beror till stor del på förmågan att kunna koppla ihop teori och praktik och utföra experiment nära råvaran på daglig basis.

Vår grönländska innovationsavdelning ägnar sig åt att utöka potentialen för kommersialisering av nya arter från grönländska vatten.

Nikoline Ziemer, som har en magisterexamen i biologi från universitetet i Köpenhamn har ansvar både för de teoretiska och praktiska aspekterna av avdelningen.

Vattnen som omger Grönland har en mängd olika arter och organismer, varav några ännu inte har kommersialiserats. Det är arter som valthornssnäcka, sjöborrar, sjögurkor och tång som alla finns tillgängliga på världsmarknaden idag, men där Royal Greenlands andel antingen är väldigt begränsad eller obefintlig.

Nikoline Ziemer arbetar på vårt huvudkontor i Nuuk, där hon arbetar med teoretiska och vetenskapliga aspekter rörande ut arter. Hon studerar vetenskaplig litteratur, samlar insikter om erfarenheter och processer från andra liknande projekt och sammanställer projektbeskrivningar och affärsmodeller som kan användas vid dokumentation av fältarbete. Vid sidan av det är avdelningen en ivrig deltagare i relevanta forum för forskning inom utvecklingen av arter – i många fall tillsammans med andra utvecklare eller forskare från länderna i norr.

Försöksfiske, odling och tester görs av säsongsmässiga skäl främst under sommaren på Grönland. Kalendern är ofta full av fältarbete i anslutning till utvecklingsprojekt under våren och sommaren. Fältarbetet görs i närheten av våra verksamhetsställen längs västkusten på Grönland, där Royal Greenland har fabriker eller landningsanläggningar för fisk och skaldjur.

Tre projekt

Under de första åren har tre utvecklingsprojekt varit av särskilt intresse: valthornssnäckor, sjögurkor och odling av tång.

Valthornssnäckor

I Asien betraktas gonader från valthornssnäckor som en delikatess. Valthornssnäckor är vanliga längs kusterna på Grönland och affärsutvecklingsavdelningen har gjort provfiske och provproduktioner.

"Vi arbetar på att få en licens för experimentellt fiske" säger Nikoline "När det händer skulle vi vilja fiska valthornssnäckor och producera gonader i även de minsta fabrikerna under vintermånaderna, när fisket är bäst och gonaderna är störst. Denna produktion kan ske i de minsta handelsplatserna och skapa sysselsättning i bygderna under vinterhalvåret."

Sjögurkor

Sjögurkor betraktas också som en delikatess i Asien, där de torkade molluskerna slås in i lyxiga askar och säljs till höga priser.  Avdelningen gjorde den inledande analysen av artens förekomst liksom av vilken havsbotten den föredrog och djupet för sjögurkor år 2017.  2019 fick Royal Greenland en provlicens i vissa områden mellan Ikerssarsuk och Nuuk. Tillsammans med Royal Greenlands M/tr Sermilik la Nikoline Ziemer flera veckor på systemiskt försöksfiske, som var grunden för tillämpningen av ett fisketillstånd som fortfarande är under behandling.

Sjögräs

Fiskodlingsprojektet med tång har förfinats under flera års tid men det är fortfarande år från kommersialisering. Initialt arbetade Nikoline Ziemer med ett forskningsnätverk från Nordiska rådet och EU för att få en inblick i tångens biologi, odlingsmetoder och erfarenheter av försöksodling.

De första småskaliga odlingsförsöken inleddes 2018, och de följande åren har ägnats åt marknads- och konsumenttester. Sommaren 2022 etablerades en större tångodling i Inuttooq, 3,5 nautiska mil från Maniitsoq, med möjlighet till ytterligare expansion. Tyvärr misslyckades skörden 2023 på grund av brist på sticklingar, men detta har nu åtgärdats och skörden 2024 förväntas leverera cirka 30 ton.

Produktion av sjögräs i Maniitsoq

Produktionen består av både socker- och vingetång, och Royal Greenland är redo att investera i ytterligare uppskalning.

Se även

Nästa nyhet: MSC som certifieringsstandard
...