You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Leverantörshanteringssystem

Det etiska leverantörshanteringssystemet säkerställer att leverantörerna är medvetna om och respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, tar initiativ för att skydda miljön och inför korruptionsbekämpningsmekanismer i sin verksamhet.

Etisk riskbedömning

På Royal Greenland tittar vi på tre offentligt tillgängliga och globalt erkända index när vi utvärderar internationella leverantörer:

  • Environmental Performance Index (EPI)
  • Human Development Index (HDI)
  • Corruption Perceptions Index (CPI)

Riskbedömningen görs varje halvår och är utgångspunkten för utvärdering och godkännande av leverantörerna i det etiska leverantörshanteringssystemet.

Det etiska leverantörshanteringssystemet – Tre faser

På Royal Greenland utvärderar vi risken hos leverantörerna i vår internationella värdekedja i förhållande till leverantörens ursprungsland.

Alla leverantörer undertecknar sedan Royal Greenlands uppförandekod för leverantörer för att bekräfta att de tillämpar grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. Genom att underteckna vårt avtal åtar de sig även att inte åsamka skada på miljön som inte kan repareras och att verka förebyggande när det gäller exempelvis korruption och olyckor på arbetsplatsen.

Leverantörer från medel- och högriskländer ombeds även fylla i ett detaljerat frågeformulär och ladda upp policyer rörande exempelvis arbetsmiljö och korruptionsbekämpning liksom rapporter om socialt ansvar för dokumentation av hur leverantören gör ett positivt fotavtryck på omgivningarna.

Dokumentation

På Royal Greenland används ett anpassningsbart undersökningsprogram för att samla in återkoppling från våra leverantörer. Leverantörerna tilldelas automatiskt poäng i programmet utifrån svaren och rapporterna om socialt ansvar och policyerna kan sedan laddas ner för Royal Greenlands interna granskning. Den slutliga leverantörspoängen och leverantörsgodkännandeprogrammen läggs sedan in i vårt ERP-system, vilket gör det möjligt för alla chefer inom organisationen att veta vilka leverantörer som är CSR-godkända.

Se även

Nästa nyhet: Fiskkärl och lådor har stor återvinningspotential
...