You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Framgångsrik utvidgning av den strategiska plattformen och stabil vinst

19.04.2017

Royal Greenland har uppnått rekordresultatet 335 miljoner DKK före skatt. Med förvärvet av Quin-Sea Fisheries Ltd. i Newfoundland, stärkte bolaget ytterligare sin position inom kallvattenräkor och lade dessutom till en tredje kärnprodukt, nämligen snökrabba.

Räkenskapsåret återspeglar 15 månaders verksamhet som en följd av det förändrade räkenskapsåret. Detta kommer hädanefter att följa kalenderåret.

Intäkter på mer än 7 miljarder DKK och ett resultat före skatt på 335 miljoner DKK måste ses i ljuset av den förlängda verksamhetsperioden, men utgör även jämförbart ett rekordresultat för koncernen.

På 12 månader ökade koncernens intäkter med 14 procent till 5,4 miljarder DKK, vilket innebär att Royal Greenlands intäkter nu är tillbaka på samma nivå som före försäljningen av verksamheten i Wilhelmshaven, som då utgjorde 40 procent av koncernens totala volym.

12-månadersresultatet före skatt är ca 20 miljoner DKK högre än föregående räkenskapsår, vilket redan då var en rekordhög vinst för koncernen.

Royal Greenlands strategiska plattform, som den definieras i strategin ”Nordatlantens mästare”, omfattar nu kallvattenräkor, hälleflundra och snökrabba. Förvärvet av Quin-Sea Fisheries har förbättrat Royal Greenlands marknadstillgång i Nordamerika för både kanadensiska och grönländska produkter. Framöver kommer Nordamerika att vara en primär marknad för Royal Greenland, i nivå med i Asien, Skandinavien och Europa.

”Royal Greenland är ett av de största företagen i den mycket fragmenterade nordatlantiska fiskerinäringen och marknadsledande när det gäller räkor, hälleflundra och stenbitsrom”, berättar CEO Mikael Thinghuus och fortsätter:

”Vi är representerade med våra kärnprodukter på alla stora marknader i världen, tack vare långsiktiga och förtroendefulla partnerskap med både leverantörer och kunder. Detta återspeglas i Royal Greenlands vision att vara närmast fisken, närmast kunderna och närmast konsumenterna.”

Årets resultat efter skatt uppgår till 173 miljoner DKK, som enligt bolagets utdelningspolicy normalt skulle ge en utdelning på 87 miljoner DKK till ägaren, motsvarande 50 procent av vinsten. Men som en följd av stark avkastning på strategiska investeringar, kommer en rekommendation att läggas fram för godkännande vid bolagsstämman att utfärda en ordinarie utdelning på 100 miljoner DKK.

Royal Greenland har också beslutat att ersätta de två fabrikstrålarna Sisimiut och Qaqqatsiaq. De två nya trålarna, som utgör den största investeringen i företagets historia, kommer att levereras 2019.

Dessa strategiska investeringar kommer att innebära en något högre räntebärande nettoskuld, som vid årsskiftet uppgick till 1,3 miljarder DKK, jämfört med 1,1 miljarder DKK föregående budgetår. Royal Greenland förblir dock en finansiellt stark koncern i alla avseenden, med ett eget kapital på 1,4 miljarder DKK och en soliditet på 32 procent.

Utsikterna för 2017 är en fortsättning på företagets positiva utveckling under de senaste sex åren. Ett bättre 12-månadersresultat väntas 2017. Investeringsgraden kommer också att förbli hög och den räntebärande nettoskulden förväntas öka till cirka 1,6 miljarder DKK 2017.

Resultatet är starkt beroende av utvecklingen i vilda populationer och kvoterna för dem, särskilt i Grönland och Kanada som är mycket viktiga för Royal Greenland. Andra faktorer är den allmänna utvecklingen i den globala ekonomin och utvecklingen av försäljningspriserna för bolagets kärnprodukter.

Läs hela rapporten här

Nästa nyhet: Kanadisk räkkvot minskas med 62 %
...