You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Var kommer vattnet på Grönland ifrån?

Royal Greenland är Grönlands största förbrukare av vatten. Vattenproduktion och vattenkvalitet har alltså en central betydelse för vårt företag.

På Grönland produceras vattenledningsvatten vanligtvis av smältvatten, som antingen samlas in från sötvattensjöar utanför städer eller direkt från floder.

En liten andel av vattenledningsvattnet kommer från den så kallade ”fabriken för omvänd osmos” där havsvatten mikrofiltreras med hjälp av membran för att avsalta vattnet. Bakterier, virus, joner och andra oönskade substanser i havsvattnet filtreras bort från vattnet. Eftersom det är en relativt dyr och tidsödande process används det endast i begränsad utsträckning. På motsvarande sätt produceras i den norra delen av Grönland en liten andel vattenledningsvatten genom smältande is från glaciärer.

Eftersom sötvatten främst kommer från smältvatten har den årliga avsmältningen och regnet från den enskilda staden eller samhället stor inverkan. För att bibehålla en kontinuerlig vattenförsörjning måste det årliga flödet till sötvattensjöarna vara minst lika stort som förbrukningen. I vissa städer och samhällen är vattenförsörjningen sårbar, då förbrukningen antingen är densamma som eller högre än inflödet.  Under vintern kan det vara en utmaning att säkerställa en stabil vattenförsörjning, eftersom det är väldigt kallt på många platser och sötvattensjöarna och -floderna kan frysa helt eller delvis.

För att säkerställa att vattenledningsvattnets kvalitet håller sig på en tillräckligt hög nivå behandlas vattnet på olika sätt, exempelvis med UV-ljus och klorin. Vidare har en barriär anlagts runt sötvattensjöarna. På insidan av barriären förbjuds alla aktiviteter som kan förorena vattenledningsvattnet, exempelvis att köra skoter, rasta hunden etc. I händelse av förorening eller plötslig vattenbrist är det inte möjligt att samla in vatten från några av sötvattensjöarna i närheten om en barriär inte har anlagts även vid dem. På många ställen finns det fler sjöar tillgängliga genom att de kopplas via rör och pumpar så att extra dricksvatten kan samlas in.

I många städer och samhällen är Royal Greenlands fabrik den största förbrukaren av vatten. Det finns platser där fabrikens förbrukning överstiger andra förbrukares förbrukning många gånger om. Som livsmedelsproducent har Royal Greenland ett väldigt starkt intresse i en stabil försörjning av rent vatten. En otillräcklig vattenförsörjning kan påverka produktionen på fabriken. Rent vatten är avgörande vid rengöring av fisk, mognad, kokning och glasering av räkor, kokning av krabbor etc. När man rengör är det också viktigt att ha rent vatten för att säkerställa att hygienen och livsmedelssäkerheten är tillräcklig.

Royal Greenland strävar efter att kontinuerligt fokusera på vattenförbrukning, eftersom även en mindre vattenbesparing från den lokala fabriken kan ha stor inverkan på vattenförsörjningen för de övriga invånarna och företagen i de enskilda städerna och på landsbygden. Man säkerställer dock alltid att vattenbesparingarna inte påverkar produkternas kvalitet.

På utvalda platser planerar Royal Greenland att ersätta vattenledningsvattnet med rent, renat havsvatten för produktion och rengöring. Det kommer att bidra till att minska trycket på de övriga dricksvattentillgångarna. Användningen av renat havsvatten kräver särskilt godkännande, så Royal Greenland har en pågående dialog med myndigheterna om detta initiativ – även för att säkerställa att produktkvaliteten hålls på samma höga nivå.

Se även

Nästa nyhet: Leverantörshanteringssystem
...