You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Nordhavsräkor – status 2016 och förväntningar inför 2017

03.01.2017

Marknaden för Nordhavsräkor har haft både upp- och nedgångar de senaste åren med fluktuerande priser och inkonsekvent tillgänglighet. De ökande priserna har nått sin topp och har stannat på en något lägre nivå än föregående år, men tillgången är fortfarande väldigt varierande. Som en stor aktör på marknaden har Royal Greenland vidtagit vissa åtgärder för att marknaden ska bli stabilare 2017.

Under de första kvartalen 2016 var marknaden avvaktande på grund av höga priser och osäkerhet om framtida tillgång och kvoter. Inköparnas försiktiga inställning och köparnas återhållsamhet innebar sedan att priserna sjönk lite och att producenternas lager av små räkor började växa – fortfarande begränsat utbud av de större storlekarna. Det innebar att vissa återförsäljare under året började ta med små räkor i sitt sortiment som ersättning för de större. Små räkor har traditionellt sålts till industrikunder, men eftersom de nu såldes allt mer i detaljhandeln fanns det inte längre tillräckligt stor mängd för att täcka efterfrågan. Dessutom hade priset på små räkor stigit till en nivå som innebar att industriproducenter av t.ex. smörgåsar och sallader inte längre kunde uppfylla sina prisklasser och ersatte med andra proteinkällor som surimi, varmvattenräkor och seabob räkor. Även om den samlade tillförseln av Nordhavsräkor har stabiliserats, är vissa industriproducenter fortfarande ovilliga att gå tillbaka till Nordhavsräkor på grund av förmodad fortsatt osäkerhet gällande prissättningen.

Ny storlekssammansättning

Under 2016 stod det klart att utmaningarna på marknaden när det gäller sammansättningen av storlekar inte bara orsakades av skev efterfrågan på stora/små räkor, men att den även återspeglade nuvarande fångstsammansättning. Storleken på fångsterna har visserligen ökat (i Grönland), men sammansättningen var ändå inte helt som förväntat, eftersom räkorna var något mindre än väntat.

Anpassning till skiftande biologi

Anledningen till förändringarna i storlekssammansättningen i fångsten är fortfarande en gåta för både fiskare och biologer. Det tycks också ha skett andra förändringar i de nordatlantiska räkornas säsongscykel och allmänna livscykel. Henrik Thune Cordsen, som är ansvarig för kategorin räkor på Royal Greenland, säger: ”Traditionellt har vi sålt en hel del räkor med orange huvud (på grund av rom) i Kina inför det kinesiska nyåret, eftersom de är en stor delikatess där. Men fångstsäsongen för räkor med orange huvud har förskjutits en aning och inträffar till viss del efter nyårsfirandet. Säsongen för skalömsning har också förskjutits en aning, och vi är i färd med att överge de traditionella fiskeområdena och söka nya längre norrut.” Det är okänt om räkorna håller på att försvinna från de välkända fiskeområdena eller om de bara flyttar och varför. Det är viktigt att notera att även om bestånden verkar flytta, förblir biomassan stabil och stark. Biologerna spekulerar i att förändringarna kan orsakas av klimatförändringar och utvecklingen av andra arter som påverkar räkbeståndet, t.ex. torsk, vars favoritbyte är räkor. 

Karta som visar utvecklingen av fångstområden i Grönland

Faktum är att för att beståndet ska vara hållbart måste både producenter och kunder anpassa sig till dessa biologiska förändringar, både i hur vi fiskar räkor och hur de bearbetas, marknadsförs och tillagas.

Lugnare vatten framöver – vi tar tillvara de begränsade resurserna

Som en av de största producenterna av Nordhavsräkor i världen tar vi på Royal Greenland vårt ansvar för att bidra till att stabilisera marknaden både när det gäller utbud, hållbarhet och prissättning. Vi strävar efter att uppfylla den här skyldigheten genom noggrann bearbetning med respekt för råvaran, och genom att erbjuda våra stamkunder priser som motsvarar produkternas kvalitetsnivå. På så sätt utnyttjas de begränsade resurserna till fullo.

Kvot 2017

Grönländska biologer från Grönlands institut för naturresurser har nyligen publicerat sina råd för räkfisket 2017. På institutets webbplats (natur.gl) skriver de: ”[…] data från fisket visar på stabila fångstnivåer och biologisk forskning visar att mängden räkor ligger runt den genomsnittliga nivån för de senaste fem åren. Samtidigt finns det mindre torsk som äter räkorna”. Utifrån dessa råd har regeringen fastställt kvoten för 2017 för västra Grönland till 90 000 ton. Det är något högre än 2016, men ett nytt fiskeområde i norra Grönland, som tidigare bara hade en provkvot, har tagits med i den totala kvoten.

I Kanada minskade kvoten drastiskt med 42 % 2016 på grund av vissa oroande uppgifter om beståndet som samlats in av biologer. 2017 förväntas kvoterna att fastställas på samma nivå eller till och med på lägre nivå. Vad gäller prissättning värderas grönländska räkor vanligtvis lite högre än kanadensiska, eftersom de grönländska räkorna är mindre känsliga för säsongsvariationer och utbudet därför är stabilare.

Nästa nyhet: Extra kvot för kustfiske av torsk på Grönland
...