You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser

ROYAL GREENLANDS RESULTAT FÖR 2022 GODKÄNT AV ÅRSSTÄMMAN

Royal Greenland höll årsstämma den 9 maj på huvudkontoret i Nuuk på Grönland. På stämman kunde företagets ägare, den Grönländska regeringen Naalakkersuisut, godkänna räkenskaperna och rapporten för 2022. På bilden syns Royal Greenlands VD Susanne Arfelt Rajamand, ordföranden för Naalakkersuisut, Múte B. Egede och ordföranden för Royal Greenlands tillsynsråd, Maliina Abelsen.

För Royal Greenland har 2022 varit ett år då företagets strategi för fullständig vertikal integration i leveranskedjan och global riskspridning på väletablerade marknader åter igen har visat sitt värde. Rörelseresultat före skatt på 235 miljoner DKK är lägre än för föregående år, men i stort sett jämnt med åren 2018 och 2019. Intäkterna uppgår till 5,8 miljarder DKK, vilket är en ökning med 2 %, med 5 % lägre försäljning sett till lastvikten.

Vid årsstämman förra veckan inledde ordföranden för Naalakkersuisut, Múte B. Egede, sitt tal genom att tacka alla företagets anställda, ledningen och tillsynsrådet för allt deras arbete och det fina ekonomiska resultatet som Royal Greenland presenterade för 2022, detta trots utmanande marknadsförhållanden. I talet betonades även den Grönländska regeringens ägarpolicy. Detta omfattar ett ramverk för lokalstyresägda företag för att uppfylla sina huvuduppgifter. För Royal Greenland är huvuduppgiften att öka försäljningen av grönländskt producerade varor. Kombinerat med detta förväntas företaget även att fortsätta åta sig ett ökat socialt ansvar, inklusive ett nära samarbete med leverantörer och genom att utbilda och utveckla lokala förmågor.

Múte B. Egede bekräftade styrelsens ambitioner att stärka den grönländska organisationen och tillsättningen av Royal Greenlands nya VD, Susanne Arfelt Rajamand, som han beskrev som en person som har visat intresse för att säkerställa bästa möjliga resultat för samhället. Ordföranden för Naalakkersuisut berömde även Royal Greenland för arbetet med ESG-rapporteringen och uppmuntrade företaget att, där så är möjligt, hjälpa andra grönländska företag. Slutligen passade ordförenaden på att önska tillsynsrådet, ledningen och alla medarbetare lycka till under resten av 2023.

Styrelsens omvalda ordförande, Maliina Abelsen, presenterade därefter företagsledningens rapport och påpekade att det fina resultatet för 2022 bygger på den grönländska kärnverksamheten, där både räkor med skal, kokta och skalade räkor, samt liten grönländsk hälleflundra och torsk har haft en positiv försäljningsutveckling, i nivå med åren innan pandemin.

 

Maliina Abelsen, ordförande för tillsynsrådet, presenterar ledningsrapporten för 2022

Stigande försäljningspriser har dock inte fullt ut kunnat kompensera för de kraftiga kostnadsökningarna orsakade av inflation och stigande energipriser, transporter och fiskerinäringens skatter. Under 2022 kunde vi även se en inbromsning på flera marknader, orsakat av inflation och osäkrare marknadsförhållanden.

 

Image

Global verksamhet sprider riskerna

Huvudprinciperna i strategin ”North Atlantic Champion”, som Royal Greenland har följt under de senaste 10 åren, innebär en stark vertikal integration och spridning av aktiviteterna, och därmed riskerna, över flera olika arter, fiskbestånd och marknader för att uppnå stabila intäkter. Intäktsförändringarna under de senaste åren mellan olika arter visar på strategins styrka.

 

Image

Den fjärde versionen av ”North Atlantic Champion” fokuserar på fyra huvudområden:

Den fjärde versionen av ”North Atlantic Champion” fokuserar på fyra huvudområden:

  • Värdeskapande och maximering av råmaterialvärdet
  • Marknader och försäljningskanaler
  • Expansion för utvalda huvudarter och geografier
  • Hållbarhet och ansvarstagande

Nya trålare ger en ökad effektivitet i en tid då kostnaderna ökar

Globalt stigande kustnivåer har satt ljuset på hur viktigt det är att fortsätta fokusera på en optimering av råmaterialvärdet inom Royal Greenlands fiske och produktion.

Under de senaste fem åren har Royal Greenland genomfört ett omfattande investeringsprogram, vilket omfattar nybyggnation av fyra moderna, oceangående trålare för fiske av räkor, liten grönländsk hälleflundra, torsk och Pelagiska arter. Trålarna byggs för att utföra effektivt och hållbart fiske och de är konstruerade för att även kunna ge besättningen bästa möjliga arbetsförhållanden.

Under 2023 levereras ytterligare en nybyggd trålare, M/tr Tuugaalik, som ska ersätta den trålaren som idag har samma namn, det har även skrivits avtal om ytterligare en trålare för leverans 2025, som ska ersätta M/tr Akamalik.

Koncernens fiskeriverksamhet uppgick 2022 till 73 000 ton, en ökning med 8 % jämfört med 2021, huvudsakligen tack vare en ökning för fisket av Pelagiska arter.

Den landbaserade produktionen är på väg mot en normalisering efter covid-19

Royal Greenland driver 37 produktionsanläggningar på Grönland, varav fem drivs i ett samarbete med lokala fiskare och anställda.

Under 2022 har aktiviteten varigt hög i räkfabrikerna och produktionen för liten grönländsk hälleflundra har legat stabil, däremot fick fisket av den välkända Nutaaq-torsken en sen start, detta resulterade i en minskning av fångsten med 10 %. Det har gjorts investeringar för att öka kapaciteten för torsk, både i Narsaq och i Nuuk, och en ny torskfabrik i Sisimiut förväntas få mer att göra under 2023. Under 2022 var det även en utmaning att attrahera tillräckligt med arbetskraft under högsäsongen, men situationen förbättrades under årets lopp i takt med att restriktionerna för covid-19 togs bort och möjliggjorde en rekryteringsökning av utländsk arbetskraft som komplement till den lokala arbetskraften.

 

Under 2022 uppgick fångsten till totalt 60 179 ton råmaterial till Royal Greenlands 37 fabriker på Grönland

Royal Greenland driver nio fabriker i Kanadas atlantprovinser. Dessa finns i Newfoundland, Quebec och Nova Scotia och här var aktiviteterna omfattande för de kustnära fiskeriverksamheterna som Royal Greenland köper ifrån. De huvudsakliga arterna är snökrabba, hummer och räkor, men även sjögurka, torsk, liten grönländsk hälleflundra och Pelagiska arter ingår i produktionen. Närheten till marknaden i USA har gjort det möjligt att utveckla ett färskt sortiment med torsk, kammusslor, levande hummer och liten grönländsk hälleflundra. Totalt landade fångsten och inköpen på 23 800 ton råmaterial för bearbetning på fabrikerna i Kanadas atlantprovinser. 

En föränderlig global marknad

Royal Greenland har en balanserad försäljningsfördelning i fyra huvudregioner: Asien, Europa, Skandinavien och Nordamerika. Företaget ställdes dock inför flera utmaningar och marknadsförändringar under 2022. Rysslands invasion av Ukraina, hög inflation och stigande energipriser, slutförandet av Brexit och pågående restriktioner i samband med covid-19, samt en avsevärd ökning av produktionspriser för Royal Greenlands produkter. Sammantaget har detta ställt stora krav på Royal Greenlands förändringsförmåga.

Utmaningarna i Nordamerika var stigande råmaterialpriser och en minskad efterfrågan på snökrabba. På den positiva sidan ser vi etablering av en bra marknadsposition under 2022, bland annat för grönländsk Nutaaq-torsk och under våren 2023 har även försäljningen av snökrabba börjat stabiliseras.

I Europa och Skandinavien har det skett en del förändringar i intäktssammansättningen efter att försäljningen av panerade produkter till återförsäljarsegmentet överfördes till Espersen A/S. På marknaden i Skandinavien har försäljningen av räkor med skal och torsk ökat, som en ersättning av panerade produkter.

Omsättningen i Storbritannien ökade med 15 % baserat på en konstant volym. Det finns fortfarande inte någon slutgiltig lösning på utmaningarna orsakade av Brexit, men ett frihandelsavtal håller på att förhandlas fram mellan Storbritannien och Grönland. En tillfällig tullfri volym kokta och skalade räkor har dock fastställts, som kan importeras för bearbetning och paketering i Storbritannien, men denna volym räcker inte för att möta efterfrågan. Det är viktigt för Grönland att ett frihandelsavtal kommer till stånd, som ligger i linje med de avtal som slutits med Kanada, Island och Norge.

Som ett resultat av Rysslands invasion av Ukraina slutade Royal Greenland sälja till Ryssland i början av mars 2022. Företaget har lyckats ställa om denna försäljning, världens näst största marknad för räkor med skal, till kunder i huvudsakligen Kina och Skandinavien.

Marknaderna i Asien har utvecklats mycket positivt och försäljningen, framför allt till Kina, har återgått till nivåerna före COVID-19, vilket har kompenserat för minskningen till Europa och Nordamerika under 2022.

I Kina har Royal Greenlands försäljning av konsumentförpackade produkter mer än dubblats jämför med 2021, med försäljning både via traditionella stormarknader och e-handel. Efter att covid-19-restriktionerna har lättats under den senare delen av 2022 syns en tydlig positiv utveckling för konsumtionen i Kina.

Den negativa utvecklingen för växelkursen för Japans Yen, kombinerat med stigande råmaterialpriser har resulterat i flera prisökningar under året. Den japanska försäljningsorganisationen har lyckats generera intäkter i nivå med 2021.

 

Image

En bra utgångspunkt för de kommande åren

Baserat på företagets uppdrag och vision, med fokus på att fortsätta skapa mervärde från huvudarterna i form av starka kommersiella initiativ och driftkunskap ser Royal Greenland sig som ett företag som är väl rustat för framtiden. Företaget kommer att fortsätta fokusera på en skiftande geografisk distribution, med försäljning över marknader och segment, med fokus på Asien, Europa, Skandinavien och Nordamerika som primära regioner.

Hållbarhet och socialt ansvarstagande är själva kärnan i strategin som en inneboende del av Royal Greenlands affärer och som en naturlig del i företagets DNA. Området är strategiskt prioriterat på samma nivå som marknads- och kategoriinitiativ, och flera inneboende initiativ har förbättrats, t.ex. klimatstrategi och förstärkning av talangutveckling på Grönland.

Baserat på en stark global organisation och en strategisk affärsmodell som har visat sitt värde så har Royal Greenland en bra utgångspunkt för många år framöver.

Se även

...