Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

WASEABI optimerer udnyttelsen af havets ressourcer

27.11.2019

I en periode på fire år vil Royal Greenland udgøre en del af et tværfagligt team bestående af 13 partnere med et fælles mål om at optimere udnyttelsen af sidestrømme fra seafoodsektoren ved at udvikle nye metoder til produktion af næringsholdige ingredienser.

Forskningsprojektet WASEABI blev lanceret i maj 2019, ledet af DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med en sammenslutning af 13 partnere. Det fælles mål er at optimere udnyttelsen af sidestrømme fra akvakultur, fiskeri og fiskeindustrien ved at udvikle nye metoder til at fremstille ingredienser til fødevareindustrien.

Stort potentiale for bedre udnyttelse

Med en årlig omsætning på knap 28 milliarder euro og mere end 122.000 ansatte har forarbejdningsindustrien for seafood i Europa en anselig størrelse. Industrien har et stigende fokus på mulighederne inden for sidestrømme. Det vurderes, at ca. 1,5 millioner ton ud af en produktion på 5,1 millioner ton fanget fisk består af sidestrømme.  Op til 70 % af havets ressourcer ender som sidestrømme, der enten anvendes til lavværdiformål såsom dyrefoder eller ganske enkelt kasseres som affald.

WASEABI er en sammentrækning af ordene "waste", "seafood side-streams" og "bioeconomy"

Et eksempel på en aktivitet i WASEABI-forskningsprojektet er Royal Greenlands Nutaaq-produktion i Maniitsoq i Grønland, hvor atlanterhavstorsk af høj kvalitet forarbejdes og indfryses højst to timer efter at have forladt vandet. Den korte proces gør det til et mønstereksempel i WASEABI-projektet, da sidestrømmene stadig er friske efter forarbejdningen. Biprodukter som hoveder, skrog, afskær og indvolde indsamles som led i WASEABI-projektet med henblik på at forske i mulighederne for at udnytte disse produkter kommercielt.

Fabrikken i Maniitsoq, hvor vores Nutaaq® torsk bliver produceret

"Vi er meget begejstrede for opstarten af WASEABI-projektet og har meget høje forventninger til, hvad vi kan opnå," siger Charlotte Jacobsen, projektkoordinator og leder af Forskningsgruppen for Bioaktive Stoffer – Analyse og Anvendelse på DTU Fødevareinstituttet. "Med dette projekt vil vi hjælpe industrien til at udnytte deres råvarer i langt højere grad og på en mere bæredygtig måde. Vi er nødt til at finde frem til, hvordan vi bedst muligt udnytter de ressourcer, der er til rådighed, så vi i sidste ende kan producere flere fødevarer til verdens voksende befolkning." tilføjer Charlotte.

Forskningsprogrammet stemmer godt overens med de øvrige tiltag, der er iværksat af Royal Greenland omkring Nutaaq torsk, hvor produktion af torskelevertran fra en enhed i Maniitsoq blev iværksat sidste år. Olien fra denne produktion er godkendt både til fødevarer og til brug i dyrefoder. Royal Greenlands nye M/Tr Sisimiut kommer desuden til at medføre væsentlige forbedringer, når det gælder mængden af udsmid og affald. Den nye Sisimiut vil kunne udnytte fisken 100%, da fartøjet har egen fiskemels- og fiskeoliefabrik ombord.

Identifikation af forhindringer og løsninger, der skaber merværdi

WASEABI tilstræber at opnå en værdifuld udnyttelse af biomassen ved at udvikle opbevaringsløsninger, sorteringsteknologier og beslutningsredskaber, som skal sikre et mere effektivt og bæredygtigt forsyningssystem for bifangst og sidestrømme. Ved at fokusere på sidestrømme fra seks forskellige råvarer, der repræsenterer typiske forarbejdningsindustrier inden for akvakultur og fiskeri i Europa, anlægger WASEABI et perspektiv, hvor de ser på hele værdikæden, for derved at opnå produktion i høj kvalitet af f.eks. proteinbaserede ingredienser til fødevarer, aromatiske ingredienser eller mineraltilskud til fødevarer og dyrefoder. For at kunne omdanne disse produkter til salgbare produkter vil WASEABI også foretage en evaluering af det kommercielle potentiale i de ingredienser, der produceres af sidestrømme, samt vurdere omfanget af eventuelle miljømæssige, økonomiske og sociale indvirkninger.

Efter den fireårige periode forventer WASEABI at kunne levere væsentlige resultater, herunder:

  • at have identificeret mindst to flaskehalse for hver type sidestrøm
  • at have udviklet vellykket sortering af sidestrømme fra sildefiletering i mindst tre separate fraktioner med mindst tre nye opbevaringsmetoder for sidestrømme
  • at have udviklet beslutningsværktøjer, som er afprøvet af mindst to af de deltagende virksomheder
  • at have udarbejdet retningslinjer, som er afprøvet af mindst to virksomheder
  • at have stillet tre sidestrømme af høj kvalitet til rådighed for biobaserede industrier
  • at have produceret mindst seks salgbare fødevareingredienser af sidestrømme
  • at have udviklet mindst fire forarbejdningskoncepter for sidestrømme.

Fortsætter indtil maj 2023

WASEABI blev skudt i gang med et partnermøde i København i maj i år og forventes afsluttet i maj 2023. Projektet har et samlet budget på lidt over 4 millioner euro, hvoraf 3,1 million euro er finansieret af Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI JU) under EU's rammeprogram for forskning og innovation, Horisont 2020.

WASEABI-sammenslutningen er et tværfagligt team bestående af 13 partnere fra fem europæiske lande. Partnerne omfatter tre forskningsinstitutter/universiteter, en industriklynge og ni virksomheder i henholdsvis Danmark, Sverige, Belgien, Frankrig og Spanien.

Læs mere om WASEABI-projektet her

Kilder:

https://www.waseabi.eu/news-events/news/4-million-eu-project-aims-to-ensure-better-utilization-of-the-aquatic-resources/

Næste nyhed: Tangdyrkning i Grønland
...