Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Bæredygtigt fiskeri

Bæredygtigt råvaregrundlag

Royal Greenland bidrager med viden og indsigt og ønsker at styrke det bæredygtige fiskeri

Vores fiskerier skal forvaltes i overensstemmelse med videnskabelig rådgivning. Vi indkøber fisk og skaldyr efter tilsvarende principper, og bidrager til vidensopbygning inden for bæredygtigt fiskeri, havmiljø og nye arter.

Vi kan inddele vores råvarer i oprindelse fra henholdsvis havgående fiskeri, kystnært fiskeri og direkte køb fra lokale fiskere samt opdræt. 98 % af råvaremængderne kommer fra havgående og kystnært fiskeri med en omtrent ligelig fordeling.

Royal Greenland følger aktivt med i kravene til fiskeri, reagerer på videnskabeligt påviste bestandsændringer og deltager aktivt i udviklingen af nye teknologier.

Risici og muligheder

Den største mængde råvarer stammer fra Grønland, hvor følgende risici er identificeret:

  • Total Allowable Catch (TAC) fastsættes for visse arter højere end den videnskabelige rådgivning
  • Overkapacitet, især i den kystnære flåde, kan medføre et øget pres på fiskebestande
  • Påvirkning på habitater og sårbare arter ved fiskeri med aktive redskaber som har havbundsberøring
  • Store bifangstmængder af eksempelvis havfugle

Den bedst mulige rådgivning som basis for en samfundsøkonomisk optimal forvaltning opnås gennem kontinuerligt fokus på at sikre et bæredygtigt fiskeri. Med en stabil ressourcetilførsel kan byer og bygder fortsætte deres fiskeri- og produktionsaktiviteter til glæde for erhvervet og det lokale samfund. Derudover kan et bæredygtigt fiskeri vedligeholde og give adgang til nye salgsmarkeder.

Mål og resultater 2023 

Royal Greenlands arbejde med udvikling af fiskeriet i Grønland sker gennem deltagelse i det nationale arbejde med forvaltningsplaner og bilaterale forhandlinger, som er ledet af epartementet for Fiskeri og Fangst.  

I Sustainable Fisheries Greenland er der i årets løb arbejdet med forvaltningsplaner for indenskærs hellefisk og torsk i Grønland samt marine økosystemer og habitater udover vedligeholdelse af nuværende MSC-certificeringer.  

Mål for 2023 

  • Mere end 90 % af vores råvaregrundlag er bæredygtigt i henhold til intern vurdering 

Resultat:  

  • 95 % 

Målet for 2023 er nået i den generelle interne vurdering af den samlede råvaretilførsel, som baserer sig på en inddeling i bæredygtige, mindre bæredygtige og kritiske arter. Førstnævnte  

defineres som et fiskeri på en sund bestand, der fiskes forsvarligt i overensstemmelse med forvaltningsplanen og den fastlagte TAC. Desuden er der minimal bifangst i fiskeriet, og hvis der er udfordringer hermed, sættes afhjælpende foranstaltninger op.  

De kritiske arter udgør 0,1 % og er reelt elimineret. 

Ambitioner for 2030

Mere end 95 % af vores råvaregrundlag er bæredygtigt i henhold til intern vurdering.

Se også

Læs mere om Tredjeparts certificering
...