You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Ökat fiske och större råvaruleveranser från Grönland

10.05.2017

Med en total omsättning på mer än 160.000 ton råmaterial var 2015/2016 ett bra år för Royal Greenland. Vi är en av de största operatörerna i Nordatlanten, vi har ett eget fiske där vi hämtar råmaterial från Kanada i väst till Norge i öst och där Grönland utgör kärnan i verksamheten.

Image

Grönland
Under verksamhetsåret 2015/16 ökade koncernens eget fiske och inköpen i Grönland betydligt, vilket ledde till en betydande kapacitetsutbyggnad och omvandling på företagets produktionsanläggningar längs den grönländska västkusten. Royal Greenland har en massiv närvaro i Grönland med 39 anläggningar av varierande storlek och alla utom två var verksamma förra året.

Eget fiske, Grönland
Royal Greenlands eget fiske uppgick till 55 000 ton 2015/16*. Mätt över 12 månader var det en ökning med 9 procent jämfört med föregående år, tack vare bra fiskeförhållanden för räkor.

Kvoten för nordhavsräkor ökades till 85 000 ton 2016, i enlighet med biologernas rekommendationer, och kommer 2017 att ökas ytterligare till 90 000. Det grönländska räkbeståndet förbättras alltså och den totala tillåtna fångstmängden (TAC) väntas under de närmaste åren att ligga kvar på 2017 års nivå. Utöver kvotfisket längs den västra kusten har Royal Greenland deltagit i försöksfiske för räkor vid norra delen av västra Grönland. Provfisket har haft mycket tillfredsställande resultat och förhoppningen är att det kan upprepas 2017 eftersom det är mycket värdefullt både för de deltagande rederierna och för lokalsamhällena. Företaget undersöker också alternativa fiskemöjligheter som redan finns på Grönland, eller som kan uppnås genom bilaterala avtal. Som en del av ansträngningarna att öka tillgången till dessa fiskemöjligheter har Royal Greenland, precis som tidigare år, fiskat räkor utanför Svalbard – ett fiske som nyligen uppnådde MSC-certifiering.

För liten grönländsk hälleflundra var fisket stabilt både vid kusten och till havs. Havsfisket förväntas uppnå MSC-certifiering under 2017. Emellertid förväntas konkurrensen om råvarutillgången öka i framtiden eftersom flera producenter konkurrerar om samma naturresurs.

Till havs fångar Royal Greenlands egen flotta också torsk, kungsfisk och olika djuphavslevande arter både vid Grönlands västra och östra kust.

Lokala inköp Grönland
Lokalt levererar uppemot 1 800 oberoende grönländska fiskare sina fångster till Royal Greenlands produktionsanläggningar vid västra Grönland. Vi är representerade längs hela den långa kusten som sträcker sig över 250 mil från Qaanaaq i norr till Aappilattoq i söder, med 39 produktionsenheter. Se våra produktionsenheter här.

Image

Totalt köptes 84 000 ton fisk och skaldjur till Royal Greenlands fabriker i Grönland under räkenskapsåret*, vilket på en 12-månadersperiod motsvarar en ökning med 25 procent. Ökningen utgörs av räkor, liten grönländsk hälleflundra och torsk som följd av ökade kvoter. Landningen av kustnära torsk har varit extra bra och har tredubblats under de senaste tre åren. Det har inneburit en väsentlig ökning av verksamheten på Royal Greenlands fabriker på Västra Grönland för att tillgodose den ökade torskvolymen. Torskfileteringskapaciteten har expanderats kontinuerligt och torsken fileas nu på fem olika platser på västkusten. Investeringar gjordes också för att öka produktionskapaciteten för Nutaaq-torsk till 75 ton per dag. Läs mer om Nutaaq-torsk här. Den ökade torskvolymen har också använts för att producera lättsaltad torsk för södra Europa och stora volymer färsk, hel fisk utan huvud av hög kvalitet för danska industrikunder.

Stenbitsrom och snow crab utgör en mindre del av de lokala grönländska inköpen, men båda arterna är viktiga för lokalsamhället. Särskilt stenbitsfisket som, trots den mycket korta säsongen på våren, står för en inkomstkälla för de fiskare som arbetar från mindre fiskebåtar i de små bosättningarna, där endast ett fåtal arter kan landas på grund av färre bearbetningsanläggningar.

Lokala inköp Kanada
För två år sedan stärkte Royal Greenland sin position som the North Atlantic Champion genom att investera i Quin-Sea Fisheries i Newfoundland. Under räkenskapsåret 2015/2016 har de två företagen integrerats i varandra och det har gått väldigt smidigt. Quin-Sea Fisheries består av fem fabriker, som tillsammans med Royal Greenlands anläggning i Matane i Quebec utgör koncernens kanadensiska verksamhet. På de kanadensiska anläggningarna köper de råmaterial från lokala oberoende fiskare och bearbetar främst nordhavsräkor, snow crab och fisk.

I Kanada minskade räkkvoten med cirka 30 procent 2016 och nyligen skedde ytterligare en stor minskning. Det innebar att landningarna på Royal Greenlands fabriker minskade med 15 procent. Men genom avsiktlig diversifiering av verksamheten på flera geografiska kvotområden har Royal Greenlands sårbarhet mot kvotfluktuationer minskat och nedskärningarna i Kanada har delvis motverkats av de ökade kvoterna på Grönland.

När det gäller snow crab var säsongen 2015/16 i Newfoundland exceptionellt bra med landningar på 5 900 ton, vilket kompenserade något för de minskade landningarna av räkor. Krabban kommer i stor utsträckning att distribueras till den amerikanska och japanska marknaden.

Externa inköp
Något mindre än en fjärdedel av Royal Greenlands råmaterial köps på världsmarknaden. Den enskilt största produkten är lax till Royal Greenlands rökeri i Danmark och portionsbitar av lax. Andra viktiga arter är plattfisk, främst rödspätta och flundra, till Royal Greenlands fabrik i Koszalin, Polen. Plattfisken används till panerade och fyllda produkter för den skandinaviska, brittiska och tyska marknaden. Rödspättan köps på auktioner i Danmark och flundran kommer från Östersjön, inklusive direktköp från danska trålare.

 

Källor

* Räkenskapsåret ändrades till att omfatta 15 månader

Nästa nyhet: Räkfiske i Barents hav MSC-certifierat
...