You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser

Royal Greenlands resultat for 2022 godkjent av generalforsamlingen

9. mai avholdt Royal Greenland generalforsamling på hovedkontoret i Nuuk, Grønland, der selskapets eier, den grønlandske regjeringen Naalakkersuisut, godkjente regnskapet og beretningen for 2022. På bildet ser vi Royal Greenlands CEO Susanne Arfelt Rajamand, Formann i Naalakkersuisut, Múte B. Egede og styreleder i Royal Greenland, Maliina Abelsen.

2022 har vært et år der Royal Greenlands strategi med full vertikal integrasjon i forsyningskjeden og global risikospredning i veletablerte markeder igjen har bevist sin verdi. Det ordinære resultatet før skatt på 235 mill. DKK. ligger lavere enn fjorårets resultat, men omtrent på nivå med 2018 og 2019. Omsetningen beløper seg til 5,8 mrd. DKK., en økning på 2 % på et 5 % lavere salg målt i tonnasje.

Under generalforsamlingen i forrige uke åpnet landsstyreformann, Múte B. Egede, med å takke selskapets ansatte, ledelse og styre for innsatsen og det gode økonomiske resultatet som Royal Greenland leverte i 2022 til tross for endrede markedsforhold. I talen ble også Naalakkersuisuts eierskapspolitikk understreket, herunder fokuset på gode rammer for at selvstyreeide selskaper skal være veldrevne og solide for å kunne utføre sine kjerneoppgaver. For Royal Greenland er kjerneoppgaven å øke salget av grønlandskproduserte varer. Samtidig forventes det at selskapet, som en naturlig del av sin virksomhet, fortsetter å påta seg et utvidet samfunnsansvar, blant annet gjennom tett samarbeid med leverandører og ved å utdanne og utvikle lokale talenter.

Styrelederen anerkjente styrets ambisjoner om å styrke den grønlandske organisasjonen og anerkjente utnevnelsen av Royal Greenlands nye administrerende direktør, Susanne Arfelt Rajamand, som viser interesse for å sikre de beste resultatene for samfunnet. Til slutt anerkjente formannen for Naalakkersuisut Royal Greenlands innsats for ESG-rapportering og oppfordret selskapet til å hjelpe andre grønlandske selskaper der det er mulig. Til slutt ønsket styrelederen styret, konsernledelsen og de ansatte lykke til med arbeidet i resten av 2023.

Den gjenvalgte styrelederen, Maliina Abelsen, gjennomgikk deretter selskapets rapport og påpekte at det tilfredsstillende resultatet er basert nettopp på de grønlandske kjerneaktivitetene, der både skallreker, kokte & pillede reker samt kveite og torsk har oppnådd en positiv salgsutvikling på nivå med nivåene før pandemikrisen.

 

Styreleder Maliina Abelsen presenterer styrets beretning for 2022

Stigende salgspriser har imidlertid ikke klart å kompensere fullt ut for den kraftige kostnadsøkningen på grunn av inflasjon og økte energipriser, frakt- og fiskeriavgifter. I 2022 var det dessuten en nedgang i flere markeder på grunn av økende inflasjon og en generelt mer usikker markedssituasjon.

 

Image

Global tilstedeværelse sprer risiko

Hovedprinsippet i North Atlantic Champion-strategien, som Royal Greenland har fulgt de siste 10 årene, er økt vertikal integrasjon og spredning av aktivitetene og dermed risikoen på tvers av ulike arter, geografiske bestander og markeder for å oppnå en viss stabilitet i inntjeningen. Skiftet i inntjening de siste årene mellom artene viser styrken i strategien.

 

Image

Den fjerde versjonen av North Atlantic Champion fokuserer på fire hovedpunkter:

Den fjerde versjonen av North Atlantic Champion fokuserer på fire hovedpunkter:

  • Verdiskaping og maksimering av råvaren
  • Markeder og salgskanaler
  • Ekspansjon for utvalgte kjernearter og geografiske områder
  • Bærekraft og ansvarlighet

Nye trålere gir økt effektivitet i en tid med økende kostnader

Stigende globale kostnadsnivåer har understreket viktigheten av et fortsatt fokus på å optimalisere verdien av råstoffet i Royal Greenlands fiske og produksjon.

I løpet av de siste fem årene har Royal Greenland gjennomført et omfattende program for nybygging av fire moderne, havgående trålere for fiske etter reker, blåkveite, torsk og pelagisk fiske. Trålerne er bygget for å drive effektivt og bærekraftig fiske og er optimalisert for å gi mannskapene de beste arbeidsforholdene.

I 2023 leveres nok et nybygg i form av M/tr Tuugaalik til erstatning for tråleren med samme navn, og ytterligere en tråler er kontrahert for levering i 2025 til erstatning for M/tr Akamalik.

Konsernets fiske i 2022 utgjorde 73.000 tonn, noe som er en økning på 8% sammenlignet med 2021. Økningen skyldes i hovedsak økt fiske av pelagiske arter.

Landbasert produksjon på vei mot normalisering etter Covid-19

Royal Greenland driver 37 anlegg på Grønland, hvorav fem drives i samarbeid med lokale fiskere og ansatte.

I 2022 har det vært høy aktivitet ved rekefabrikkene, produksjonen av kveite har vært stabil, mens sesongen for fiske av den berømte Nutaaq-torsken kom sent i gang i 2022, noe som resulterte i et fall i innhandling på 10 %. Det er gjort investeringer for å øke kapasiteten for torsk både i Narsaq og Nuuk, og en ny torskefabrikk i Sisimiut forventes å gi høyere aktivitet i 2023. Å tiltrekke seg tilstrekkelig arbeidskraft i høysesongen var også en utfordring i 2022, men i løpet av 2022 bedret situasjonen seg ettersom den pågående opphevelsen av Covid-19-restriksjonene har gjort det mulig å rekruttere flere utenlandske arbeidere for å supplere den lokale arbeidsstyrken.

 

I 2022 ble det kjøpt inn 60 179 tonn råvarer til Royal Greenlands 37 fabrikker på Grønland.

I Atlanterhavsområdet i Canada, der Royal Greenland driver ni fabrikker i Newfoundland, Quebec og Nova Scotia, var det høy aktivitet i kystfiskeriene som Royal Greenland kjøper fra. De primære artene er snøkrabbe, hummer og reker, men også sjøpølser, torsk, kveite og pelagiske arter inngår i produksjonen. Nærheten til det amerikanske markedet har gjort det mulig å utvikle et ferskt utvalg av torsk, kamskjell, levende hummer og kveite. Totalt har 23 800 tonn råvarer blitt kjøpt inn for bearbeiding ved fabrikkene i Atlantisk Canada.

Et globalt marked i endring

Royal Greenland har en sunn spredning av salget på fire hovedregioner; Asia, Europa, Skandinavia og Nord-Amerika. Selskapet møtte imidlertid en rekke utfordringer og markedsendringer i 2022. Russlands invasjon av Ukraina, høy inflasjon og stigende energipriser, implementeringen av Brexit og pågående restriksjoner i forbindelse med Covid-19, samt en betydelig økning i produksjonsprisene på Royal Greenlands produkter, har stilt store krav til Royal Greenlands evne til å tilpasse seg.

I Nord-Amerika var stigende råvarepriser og nedgang i etterspørselen etter snøkrabbe en utfordring. På den positive siden ble det i løpet av 2022 etablert en god markedsposisjon for blant annet grønlandsk Nutaaq-torsk, og våren 2023 vil det igjen skapes et stabilt salg av snøkrabbe.

I Europa og Skandinavia har det vært noen endringer i sammensetningen av omsetningen etter at salget av panerte produkter til detaljhandelen ble overført til Espersen A/S. I de skandinaviske markedene har spesielt salget av skallreker og torsk økt som erstatning for de panerte produktene.

Omsetningen i Storbritannia økte med 15% basert på en konstant mengde. Det finnes fortsatt ingen endelig løsning på utfordringene som følge av Brexit, men det forhandles om en frihandelsavtale mellom Storbritannia og Grønland. Det er imidlertid fastsatt en midlertidig tollfri mengde kokte og pillede reker som kan importeres for bearbeiding og pakking i Storbritannia, men denne mengden er langt fra tilstrekkelig til å dekke etterspørselen. Det er viktig for Grønland at det inngås en frihandelsavtale på linje med avtalene som er inngått med Canada, Island og Norge.

Royal Greenland stoppet salget til Russland i begynnelsen av mars 2022 som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Selskapet har vært i stand til å flytte salget fra dette, verdens nest største marked for skallreker, til kunder hovedsakelig i Kina og Skandinavia.

De asiatiske markedene har utviklet seg svært positivt, og spesielt salget til Kina har kommet opp på samme nivå som før covid-19, noe som kompenserer for nedgangen i Europa og utfordringene i Nord-Amerika.

I Kina har salget av Royal Greenlands forbrukerpakkede produkter mer enn doblet seg sammenlignet med 2021, med salg gjennom både tradisjonelle supermarkeder og netthandel. Etter at Covid-19-restriksjonene ble lettet i siste del av 2022, ser vi en klar positiv utvikling i det kinesiske forbruket.

Negativ valutakursutvikling på japanske yen kombinert med stigende råvarepriser har ført til en rekke prisøkninger gjennom året, og salgsorganisasjonen i Japan har klart å generere en inntjening på nivå med 2021.

 

Image

Godt rustet for de kommende årene

Basert på selskapets misjon og visjon, med fokus på å fortsette å skape merverdi fra kjernearter i form av kommersielle initiativer og operasjonell ekspertise, anser Royal Greenland seg godt rustet for fremtiden. Selskapet vil fortsette å fokusere på en geografisk fordeling av salget på tvers av markeder og segmenter, med fokus på Asia, Europa, Skandinavia og Nord-Amerika som de primære regionene.

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt som en integrert del av Royal Greenlands forretning og er en naturlig del av selskapets DNA. Området er strategisk prioritert på samme nivå som markeds- og kategorisatsingene, og det er satt i gang en rekke forsterkede initiativer innen for eksempel klimastrategi og styrking av talentutviklingen på Grønland.

Basert på en sterk global organisasjon og en strategi og forretningsmodell som har bevist sin verdi, har Royal Greenland et godt utgangspunkt for de neste årene.

Se også

...