Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Udvidelse af råvaregrundlaget - fiskeri og indkøb

12.05.2020

Levering af råvarer til Royal Greenlands produktionssteder viste en positiv udvikling i 2019 med en stigning på i alt 15% sammenlignet med 2018. Udviklingen skyldes primært en vækst i indkøb af rejer, hellefisk og snekrabber direkte fra selvstændige fiskere i Grønland og Canada. I Canada, hvor kvoterne for rejer og snekrabbe er blevet sænket i de fleste områder, er det lykkedes for vores datterselskab at fastholde eller øge vores andel af fangsterne gennem et godt samarbejde med selvstændige fiskere.

Fiskeri

Royal Greenlandt flåde omfatter tre oceangående trawlere, to oceangående produktionstrawlere til hellefisk, torsk osv., en linjebåd til hellefisk, torsk osv. og to mindre trawlere til kystnært rejefiskeri. Derudover er der blevet investeret i et antal store fiskekuttere til fiskeri i Nordgrønland med henblik på at øge volumen af hellefisk til fabrikkerne, og det havde en positiv effekt i 2019.

I 2019 blev produktionstrawlerne M/tr Sisimiut og rejetrawleren M/to Qaqqatsiaq erstattet af to nye fartøjer; M/tr Sisimiut og M/tr Avataq. Det øgede kapaciteten i havfiskeriet.

Tag en virtuel tur rundt på M/tr Sisimiut

Læs mere om M/tr Avataq

Rejetrawleren M/tr Nataarnaq erstattes i 2021 med en ny trawler, der i øjeblikket bliver bygget på skibsværftet Murueta Astilleros i Bilbao i Spanien.

I 2019 nåede koncernens fiskeri op på en volumen på i alt 55.700 tons, og det er en nedgang på 9% i forhold til 2018. Nedgangen skyldes den lavere kapacitet i rejefiskeriet, hvor der var en trawler mindre til rådighed i en periode på seks måneder i forbindelse med udskiftningen af M/tr Qaqqatsiaq og planlagte værftsreparationer af M/tr Nataarnaq. Derudover lå det pelagiske fiskeri på en lavere volumen i 2019 som følge af en nedgang i makrelfiskeriet i de grønlandske farvande.

Indkøb

Royal Greenlands fabrikker i Grønland modtog i regnskabsåret i alt 66.745 tons fisk og skaldyr, og det udgør en stigning på 5%. Stigningen skyldes øgede leverancer af rejer og hellefisk, hvor der fortsat ses en nedgang i volumen af torsk, som nu kun udgør omkring halvdelen af den volumen, der blev modtaget i 2016-2017.

Forventningerne for det grønlandske fiskeri i 2020 er lovende, hvor rejekvoten for Vestgrønland igen øges fra 105.000 tons til 110.000 tons i overensstemmelse med biologernes anbefalinger og MSC-forvaltningsplanen. Derudover giver det kystnære torskefiskeri i starten af året grund til optimisme. Efter to år med nedgang beretter de fleste områder om en gunstig biomasse og gode fangster i fjordene.

I Canada ejer og driver Royal Greenland fabrikker i Newfoundland, Quebec/Gulf of St. Lawrence og Nova Scotia, men har ikke eget fiskeri her. Produktionen er udelukkende baseret på indkøb af fisk og skaldyr fra selvstændige fiskere og fiskerivirksomheder. De primære arter er rejer og snekrabbe.

I Newfoundland er de primære arter snekrabbe og rejer. I Newfoundland blev krabbekvoten sænket med 15% i 2019.  Trods nedgangen i krabbekvoterne lykkedes det Royal Greenlands datterselskab i Newfoundland, Quin-Sea Fisheries, at øge markedsandelen, og dermed forblev krabbeaktiviteterne uændrede. I 2019 åbnede virksomheden en ny fabrik i New Harbor til produktion af levende hummere. Hummerproduktionen udvides i de kommende år og kommer til at omfatte rå, tilberedt og levende hummer. I 2019 var der ligeledes fokus på søpølse, og der blev etableret et samarbejde vedrørende arten mellem Newfoundland og Grønland.

Rejekvoten blev igen sænket i 2019 i alle fiskeriområder. Kvoten forventes at stabiliseres i 2020. Royal Greenland har en bevidst strategi om diversifikation af aktiviteterne mellem forskellige geografiske kvoteområder, og det nedbringer sårbarheden over for udsving i kvoterne. På baggrund af den øgede rejekvote i Grønland har Royal Greenland kunnet bevare en uændret samlet rejevolumen.

I Quebec/Gulf of St. Lawrence blev rejekvoten sænket med 25%. Der ses tegn på en stabilisering eller en mindre stigning i 2020. Som supplement til rejeproduktionen er krabbeproduktion blevet etableret på fabrikken i Matane. 2019 var den første sæson med en fuld krabbeproduktion. Øget aktivitet inden for krabbeproduktionen forventes i 2020.

I Nova Scotia er krabbebestanden sund, og kvoterne forventes at blive øget i de kommende år. Royal Greenlands datterselskab A&L Seafoods har haft et højt aktivitetsniveau. Virksomheden øger fortsat sin volumen på råvarer, og der forventes også i 2020 et øget indtag af krabber.

Der blev indkøbt i alt 21.500 tons råvarer til forarbejdning på fabrikkerne i det østlige Canada, og det er en stigning på 20% i forhold til 2018, blandt andet som følge af overtagelsen af A&L Seafoods.

Næste nyhed: Growth through resource expansion
...