Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Ansvarligt aftryk

CO2 emission

Royal Greenland arbejder for at CO2 ækvivalentberegninger bliver sammenlignelige og gennemsigtige

I disse år pågår der hos Royal Greenland og i industrien generelt et stort arbejde med at beregne scope 1, 2 og 3 for CO2 emission samt at udvikle og afprøve metoder til Carbon Footprint beregninger.

Royal Greenland anvender i dag Marine Gas Oil (MGO) som brændstof på alle fartøjer. Fordelen er, at MGO har et meget lavt indhold af svovl (< 0,1%) og er derfor mindre forurenende sammenlignet med Heavy Fuel Oil (HFO). MGO udskiller desuden en mindre mængde sorte partikler. CO2e emissionen er den samme for de to olietyper.

Forskning og tests indenfor alternative energikilder og drivmidler følges med interesse, samtidig med at forsyningssikkerhed er afgørende for den daglige drift for en virksomhed som Royal Greenland.

Risici & muligheder

Risikoen ved stigende udledning af CO2e er negativ påvirkning af omgivelserne med risiko for af-smeltning af isen og dermed påvirkning på klimaet og nye vejrfænomener. Disse påvirker fiskeriet og er krævende for besætningerne ombord, ligesom fiskebestandene kan påvirkes både i opadgående og nedadgående retning.

Med stigende temperaturer kan nye arter ses i de ellers meget kolde farvande i Arktis. I de senere år er torsken vendt tilbage til de grønlandske farvande, ligesom pelagiske arter som makrel har været tilstede sporadisk over de senere år.

Handlinger og resultater 2022

Den samlede udledning i 2022 for koncernen er ca. 128.000 tons CO2 ækvivalenter. De større havgående fartøjer udgør ca. 78 %.

I 2022 er fabrikstrawlernes udledning af tons CO2e pr. tons fisket mængde steget. Det skyldes flere værftsophold, motorhavari, lang distance til fiskeri i Barentshavet og Melvillebugten. Desuden har ingen af skibene fungeret som indhandlingsfartøj, som i 2021. Der er således flere parametre og uforudsete begivenheder, som har påvirket resultatet.

Mål og målopfyldelse for 2019-2022

Mål:

  • Der er ikke fastlagt et mål for CO2e emissionen for fartøjerne
  • Fastlæggelse af metode for beregning af scope 3
  • Udvikle og afprøve metode til beregning af Produktgruppers Carbon Footprint

Målopfyldelse:

CO2e emissionen for fartøjer er i perioden blevet fulgt tæt for at opnå viden om udviklingen over årene under implementering af nye fartøjer. CO2e udledningen over en årrække og på tværs af typer af fartøjer afspejler forskellen på både fiskerimønstre, indenskærs og udenskærs fiskeri samt fiskeri ved bunden eller ved overfladen.

Beregninger for scope 3 er ikke færdiggjort, hvilket forventes at ske i 2023.

Der arbejdes med beregning af produktgruppers carbon footprint eller klimaaftrykket pr. kg færdigvare gennem et EU-projekt, som skal fastlægge kategoriregler for beregning af Product Environmental Footprint (PEFCR) specifikt for fiskeprodukter. Projektets afslutning er nært forestående, og i efteråret 2022 var et af Royal Greenlands produkter blevet testet i et case study med henblik på input til EU-kommissionens lovgivningsarbejde på området.

Royal Greenland har desuden arbejdet sammen med et analyseinstitut i Sverige for at få beregnet CO2e emissionen på fire rejeprodukter. I denne analyse beregnes emission fra fiskeri til udlevering fra fabrik. Projektet er ved udgangen af 2022 endnu ikke helt afsluttet.

Ambitioner for 2030

At reducere CO2e emissionen med 25% ift. 2018 målt som CO2e/tons fangst.

Se også

Læs mere om Maksimal ressourceudnyttelse
...